1. Skip to header
 2. Skip to navigation
 3. Skip to content
 4. Skip to footer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE
LEVERINGS-, DIENSTEN- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ProbeddingArtikel 1 - Algemene
begripsbepalingen

In deze
Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Probedding opdraagt
goederen te leveren en/of diensten te verrichten.


Artikel
2 - Toepasselijkheid


 1. Deze
  voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden
  van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Probedding,
  tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn
  eveneens van toepassing indien en voorzover Probedding ten behoeve van de
  levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
  wordt overeengekomen.

 2. Indien
  een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
  vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
  onverminderd van kracht. Probedding en de opdrachtgever zullen in overleg
  treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door
  nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel
3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst


 1. Aanbiedingen
  en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.     

 2. De
  overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging
  van Probedding van de order aan de opdrachtgever.

 3. Wijzigingen
  van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts
  binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Probedding uitdrukkelijk
  schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel
4 - Duur en einde overeenkomst, eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud


 1. De
  overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging
  genoemde data.

 2. De
  overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of
  rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Probedding
  worden beëindigd, indien:

 • De
  opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden
  en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.

 • De
  opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

 • De
  opdrachtgever is overleden.

 • De
  opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt
  te   verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de
  Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel
  284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.

 • Op
  het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever
  op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen,
  voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

 1. De
  eigendom van de te leveren of geleverde goederen gaat pas· over op de
  opdrachtgever nadat de volledige koopsom is voldaan.

 2. Tot
  aan het tijdstip van volledige voldoening van de koopsom  geldt, dat de te
  leveren of geleverde goederen eigendom blijven van Probedding en geldt in een
  situatie als onder artikel 4 lid 2 beschreven, dat de betreffende goederen op
  eerste verzoek aan Probedding dienen te· worden afgegeven.Artikel 5 -
Uitvoering van de werkzaamheden


 1. Probedding
  zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de
  opdracht­gever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten
  naar beste  weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet
  gestelde en te stellen eisen.

 2. De
  opdrachtgever is gehouden aan Probedding tijdig alle gege­vens en inlichtingen
  te verschaf­fen die deze noodzake­lijk of nuttig acht teneinde de opgedragen
  werk­zaam­heden/diensten te kunnen verrichten.

 3. Indien
  door omstandigheden buiten schuld van Probedding geplande
  werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch
  de daaraan verbonden kosten aan Probedding verschuldigd, behoudens in het geval
  de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als
  nader omschreven in artikel 10 lid 1.

 4. Probedding
  behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te
  schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

Artikel
6 – Aanvang werkzaamheden/diensten en levertijd


 1. De
  termijn van de door Probedding te verrichten werkzaamheden en/of te leveren
  goederen vangt aan op de dag als vermeld in de offerte cq de bevestiging van de
  order. In beginsel zal de levering

  van goederen binnen 1 week na de orderbevestiging plaatsvinden, tenzij anders
  is gemeld in of tijdens schriftelijke dan wel mondelinge communicatie.

 2. Indien
  voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk
    zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist gaat de termijn pas
  in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van
  Probedding zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.

 3. De
  maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de
  levertijd niet haalbaar is wordt de consument hier tijdig van op de hoogte
  gesteld. De opdrachtnemer heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst te
  ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen
  worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Artikel
7  - Bezorging


 1. De
  bestelde goederen worden afgeleverd op het opgegeven adres conform de van
  toepassing zijnde bezorgvoorwaarden.

 2. De
  levering geschiedt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk is
  overeengekomen dat de levering geschiedt voor rekening van Probedding,

 3. Probedding
  en/of de door Probedding  ingeschakelde
  transporteur zal in verband met de aflevering van de goederen van tevoren
  telefonisch een afspraak maken met opdrachtgever over de dag en het tijdstip
  waarop de aflevering plaatsvindt, tenzij tijdens de aankoop een schriftelijke
  afspraak over de dag en het tijdstip van de aflevering is gemaakt

 4. In
  afwijking van hetgeen onder artikel 11 is bepaald aanvaardt Probedding en/of de
  door Probedding ingeschakelde transporteur bij bezorging geen aansprakelijkheid
  voor beschadigingen aan goederen, zoals tapijt, laminaat, behang, schilderijen,
  vazen en dergelijke,van de opdrachtgever of derden op het afleveradres.

Artikel
8  - Garantie


 1. De
  garantieregeling is alleen van toepassing indien en voorzover:

  a. een originele aankoopbon kan worden getoond met

      bijbehorende legitimatie

  b. zulks staat aangegeven op de aankoopbon

  c. de waarde van het product waarop de garantie wordt ingeroepen

      hoger is dan € 50,-

 2. De
  garantieregeling is niet van toepassing:

  a. tijdens transport

  b. op aanbiedingen, uitlopende modellen en afgeprijsde producten, tenzij
  uitdrukkelijk anders is     overeengekomen.

 3. Behoudens
  het bepaalde in artikel 8 lid 1 en lid 2 wordt op alle producten geleverd door
  Probedding gedurende 1 jaar na aflevering garantie verleend ingeval van
  productiefouten.

 4. Gedurende
  de in lid 3 genoemde periode zullen de productiefouten binnen 15 werkdagen na
  de melding kosteloos worden opgelost cq hersteld.

 5. Indien
  de geleverde goederen bestaan uit matrassen geldt bij productiefouten,
  onderkend na de in lid 3 genoemde periode, een verlengde garantieperiode,
  waarbij gedurende het tweede jaar na aflevering 2/3 deel van de herstelkosten
  voor rekening van Probedding komt, hetgeen inhoudt dat de opdrachtgever 1/3
  deel van de herstelkosten voor zijn rekening neemt, en gedurende het derde jaar
  na aflevering 1/3 deel van de herstelkosten voor rekening van Probedding komt,
  en 2/3 deel voor rekening van de opdrachtgever, een en ander met inachtneming
  van het in artikel 9 lid 2 bepaalde.

 6. Bovengenoemde
  garantie geldt niet:

  a. indien de melding plaatsvindt na de garantieperiode

  b. indien de goederen door opdrachtgever aan derden zijn doorverkocht

  c. indien sprake is van slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd of
  onzorgvuldig gebruik of wegens onvoldoende ventilatie.

  d. bij polyether matrassen met een lagere kwaliteit dan SG26.

 7. Probedding
  biedt de opdrachtgever gedurende 7 dagen na aflevering van het matras de
  mogelijkheid om de hardheid van de kern aan te passen door omruiling voor een
  kern met een andere hardheid. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden indien de
  matras onbeschadigd, compleet, en in de originele, onbeschadigde, goed
  dichtgeplakte verpakking ter omruiling wordt aangeboden. 

      

Artikel
9  - Betaling


 1. De
  opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur onder rembours dan wel bij
  vooruitbetaling te voldoen.   

     

 2. Bij
  eventuele omruiling van de kern van de matras, zulks conform de
  garantiebepaling onder artikel 8 lid 5, is de opdrachtgever € 0.00,-
  verschuldigd. Deze kosten dienen onder rembours te worden voldaan bij de
  feitelijke omruiling. De aan deze omruiling verbonden transportkosten komen,
  conform het bepaalde in artikel 7 lid 2, voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Het
  risico voor de geleverde goederen gaat op de opdrachtgever over zodra de
  goederen op het overeengekomen adres zijn afgeleverd.

Artikel
10  - Overmacht en annulering


 1. Onder
  overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee · partijen ten tijde van
  het aangaan van de overeenkomst geen· rekening konden houden en tengevolge
  waarvan de normale · uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan
  worden · verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één · der
  partijen ontstaan, zoals:

   -oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen

   -niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden

   -werkstaking, blokkades

   -bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van ·
  gegevens, ongeval, epidimieën e.d.)

 2. Tijdens
  overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode
  waarin door overmacht nakoming  van de verplichtingen van partijen niet
  mogelijk is, langer duurt dan  drie maanden, zijn beide partijen bevoegd
  de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Probedding  gehouden zijn tot het· vergoeden van door de
  opdrachtgever geleden schade in geval · van overmacht.

 3. Indien
  de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Probedding is
  beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig· gedeelte van de overeenge­komen
  vergoeding verschuldigd als· met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den
  overeenkomt.

 4. De
  opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen 14 werkdagen na ontvangst van de
  geleverde goederen zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk te annuleren,
  zonder nadere opgave van redenen, indien en voor zover de goederen onbeschadigd
  en in de originele verpakking kunnen worden teruggeleverd. Voor matrassen geldt
  dat deze ongebruikt dienen te zijn en horizontaal dienen te zijn opgeslagen,
  zulks ter beoordeling van Probedding. Deze annuleringsmogelijkheid geldt niet
  indien sprake is van: speciale bestellingen en/of leveringen, bij maatwerk en
  hygiënische artikelen. Bij annulering is de opdrachtgever gehouden de kosten
  van de retourzending middels Probedding of een door Probedding ingeschakelde
  vervoerder ad € 60,- voor zijn rekening te nemen, tenzij de opdrachtgever in
  overleg met Probedding besluit de retourzending voor eigen risico en rekening
  te laten plaatsvinden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken
  die: - tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; -
  duidelijk persoonlijk van aard zijn; - door hun aard niet kunnen worden
  teruggezonden; - snel kunnen bederven of verouderen; - van audio- en
  video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft
  verbroken; - van kranten en tijdschriften. Het recht van retour geldt niet voor
  een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen
  voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30
  dagen worden gecrediteerd.

Artikel
11 - Aansprakelijkheid


 1. Probedding
  aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe
  schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
  de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze
  aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van
  de door de verzekeraar gedane uitkering, en behoudens het in artikel 7 sub 4
  bepaalde.

 2. Indien
  de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de· directe schade niet
  door de verzekering is gedekt, is de · aansprakelijkheid beperkt tot ten
  hoogste het bedrag dat met de · overeenkomst is gemoeid.

 3. De
  in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een
  gevolg is van opzet of grove schuld van Probedding of van haar leidinggevende
  werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.

 4. Probedding
  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Alvorens
  Probedding aansprakelijk te stellen is de opdrachtge­ver gehouden probedding  zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een
  bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn
  voor eigen rekening te herstel­len.

Artikel
12 - Intellectuele eigendom


 1. Met
  betrekking tot de door Probedding vervaardigde en geleverde producten en/of
  goederen, uitgebrachte adviezen en plannen berust de intellectuele eigendom bij
  Probedding. De met advi­sering verband houdende stukken die door de
  opdrachtgever aan Probedding worden afgegeven, blijven eigendom van de opdracht­gever.

 2. De
  opdrachtgever verbindt zich de door of namens Probedding uitgebrachte adviezen
  niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van
  Probedding, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

Artikel
13 - Geheimhouding
Probedding en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door Probedding of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of
als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.


Artikel
14 - Toepasselijk recht
Op alle door Probedding gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen,
hoe ook genaamd, alsmede op alle met Probedding gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 –
Omruiling matras op afspraak

 

Alleen van
toepassing bij schriftelijk of per mail overeen gekomen afspraak, in
uitzonderlijke

Gevallen
geeft probedding een omruilgarantie op haar matrassen hierdoor heeft u de
mogelijkheid

Om het matras
KOSTENLOOS te laten ruilen voor een hardere of zachtere variant.

Of voor een
geheel ander type matras hierover betaald u slechts de meerprijs van het
matras, dat door

U gekozen is,
of wij verrekenen gelijk het verschil bij een goedkopere variant

Artikel 15 is
alleen geldig bij een per mail toegestuurde kopie van de leverings voorwaarde

 

Probedding 

Saxofoonstraat 41

5402 CD Uden 

 

BTW :NL856146353B01

K.V.K 65522311

Bic : INGBNL2A.

Iban: NL17INGB 0007034251

Tel 0413301986